Picture
Bước 1: Tìm tâm tranh
Gấp tấm aida là 4, các bạn sẽ tìm thấy tâm tranh trên bức aida.
Việc tìm tâm tranh sẽ giúp bức tranh của các bạn sau khi hoàn thành nằm chính giữa mảnh aida giúp việc đóng khung dễ dàng hơn

Picture
Đánh dấu tâm tranh.
Kẻ hai đường thẳng vuông góc đi qua tâm tranh vừa tìm theo  nếp gấp

Picture
Bước 2: Kẻ ổ vuông đầu tiên
Các bạn dựa vào tâm tranh để xác định ô vuông đầu tiên

Picture
Ngôi sao trên chart chính là điểm tâm tranh trên chart.
Dựa vào đó các bạn sẽ xác định chính xác ô vuồng đầu tiên

Picture
Bước 3: Kẻ ô vuông trên toàn bức tranh
Kẻ theo hình vẽ sau đó nối dài

Picture
Mỗi ô vuông sẽ có 10x10 ô nhỏ

Click here to edit

Picture
Bước 4: Đánh dấu màu chỉ để thêu theo ô
Ví dụ

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture