Picture

Bộ Kit thêu đầy đủ

Chart thêu

Picture
Trên kit thêu có các ký hiệu tương ứng với các màu chỉ khác nhau là cơ sở để các bạn thêu hoàn chỉnh

Mã màu

Picture
Trong mỗi chart sẽ có phần bảng mã màu.
 - Dòng đầu tiên là số thứ tự của màu chỉ
 - Dòng thứ hai là ký hiệu của màu chỉ đó trên chart
 - Dòng thứ ba là mã của màu chỉ đó theo bảng mã DMC (mã quy ước của màu chỉ thêu)

Aida

Picture
Aida là loại vải thô có các ô vuông nhỏ để thêu trên đó
Aida có nhiều loại và nhiều màu khác nhau

Chỉ thêu

Picture
Bộ chỉ thêu trong kit gồm các màu chỉ đủ cho các bạn thêu tranh .Các màu chỉ được xếp theo thứ tự dựa vào chart các bạn sẽ biết màu nào tương ứng với mã nào để thêu.